Logeren biedt respijt. Adempauze voor mantelzorgers
Marjolein Morée, EIZ, november 2005
Mensen die langdurig voor een ander zorgen (mantelzorgers), hebben van tijd tot tijd behoefte aan een adempauze. Tijdelijke zorgovername die tot doel heeft om mantelzorgers even vrijaf te geven heet respijtzorg. Een specifieke vorm van respijtzorg is logeeropvang. Logeeropvang voorziet in de behoefte van mensen die intensieve zorg bieden om een langere aaneengesloten periode vrijaf te hebben.
Deze brochure biedt beleidsmakers en financiers op lokaal, provinciaal en landelijk niveau inzicht in het fenomeen logeeropvang en in de variatie in de vraag en het huidige aanbod. Ook biedt het handreikingen om een meer samenhangend aanbod op dit terrein tot stand te brengen.

De brochure maakt deel uit van de reeks Respijtzorg van het EIZ, waarin eerder verschenen Respijtzorg in Nederland (2003), Drempelvrees bij  respijtzorg (2004) en Respijtzorg uit en thuis (2004).

Bij het secretariaat, kunt u zolang de voorraad strekt de brochure gratis aanvragen, maximaal 2 per persoon.
 
 
Respijtzorg Uit & Thuis

Voorbeelden van respijtzorg op maat in de sector Verzorging en Verpleging
november 2004, publicatie van Arcares, Landelijke Vereniging Thuiszorg en Expertisecentrum Informele Zorg
Auteurs: Marjolein Morée (EIZ) Geraldine Visser (EIZ

Tijdelijke overname van zorg voorziet in een grote behoefte van mantelzorgers. Zij krijgen ruimte voor eigen bezigheden en de kans even op adem te komen. De overkoepelende term voor voorzieningen op dit terrein is respijtzorg. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Arcares, de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT), LOT Vereniging van mantelzorgers, Xzorg en het Expertisecentrum Informele Zorg (EIZ) heeft geconstateerd dat de term respijtzorg nog niet echt ingeburgerd is. Ook is er onvoldoende zicht op de verschillende varianten van respijtzorg. 
Daarom presenteert de werkgroep hier inspirerende voorbeelden van expliciet op respijt gerichte voorzieningen, zowel buitenshuis als in de thuissituatie. Centraal staan initiatieven van zorgaanbieders in de sector Verpleging en verzorging (V&V) die erin slagen respijtzorg meer vraaggericht en laagdrempelig te maken. Uit deze voorbeelden komen aandachtspunten voort die ertoe kunnen bijdragen respijtzorg op maat te bieden.    
Deze brochure is gebaseerd op interviews met medewerkers van respijtvoorzieningen. De brochure wordt verstuurd naar alle leden van Arcares en LVT.
De brochure Respijtzorg Uit & Thuis is te downloaden (pdf, 680 kb). Evenals de bijlage met voorbeelden van respijtzorg (pdf, 120 kb).
 

Drempelvrees bij respijtzorg. Mantelzorgers bereiken en over de drempel helpen
juni 2004, Wendy van Lier
Zwaar belaste mantelzorgers hebben behoefte aan momenten vrijaf van de zorg, ofwel respijtzorg. Uit onderzoeken van het EIZ en NIZW kwam naar voren dat mantelzorgers weliswaar behoefte hebben aan respijt, maar schromen er gebruik van te maken. Voor aanbieders van respijtvoorzieningen blijkt het niet eenvoudig hen te bereiken en over de drempel te helpen. Gesprekken met respijtaanbieders hebben echter ook de nodige adviezen opgeleverd om deze knelpunten op te lossen. Andere respijtaanbieders, verwijzers en mantelzorgers zelf gaven daar commentaar en aanvullingen op.
Met deze brochure willen wij organisaties aanwijzingen geven om mantelzorgers beter te bereiken en de drempel naar respijtzorg te verlagen. De brochure maakt deel uit van de reeks Respijtzorg van het EIZ.
Bij het secretariaat,  kunt u zolang de voorraad strekt de brochure gratis aanvragen, maximaal 2 per persoon.


Oppas thuis
Rapport "Wie vervangt de mantelzorger? Professionele vormen van oppas thuis". En de handreiking "Professionele oppas thuis".
2003, H. Bakker en M. Morée

Professionele oppas thuis (ook vaak aangeduid als vervangende mantelzorg) is een voorziening voor zwaar zorgbehoevende ouderen, gehandicapten en zieken die moeilijk alleen gelaten kunnen worden. Zij kunnen langer thuis blijven doordat mantelzorgers afgelost worden. In het rapport zijn drie praktijkvoorbeelden van kleine afzonderlijke oppasdiensten en voorbeelden van professionele oppas als onderdeel van een pakket gezinsondersteuning in de gehandicaptenzorg beschreven. De bijbehorende handreiking voorziet in aanbevelingen voor betrokken partijen zoals Zorgkantoren, Regionale indicatieorganen, zorgaanbieders, Steunpunten Mantelzorg en Vrijwillige thuishulp etc.